MultiRAE i MultiRAE Lite

Bežični mobilni gasni monitor
Unapređena VOC detekcija

za merenje: VOC, LEL, CH4, CO2, NH3, CO, H2S, Cl2, ClO2,EtO-A, EtO-B, EtO-C, HCHO, HCN, CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, H2

MultiRAE Data Sheet

MultiRAE lite Data Sheet

www.raesystems.com

Proizvodač: