MultiRAE Pro

Bežični mobilni gasni monitor
sa detektorom za radijaciju

za merenje: Gamma, VOC, LEL, CH4, CO2, NH3, CO, H2S, Cl2, ClO2,EtO-A, EtO-B, EtO-C, HCHO, HCN, CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, H2

MultiRAE Pro Data Sheet

www.raesystems.com

Proizvodač: Rae