Analizator za merenje emisionih gasova MRU NOVAcompact

Merenje izduvnih gasova – sagorevanja O2, CO, NO, NO2, SO2
Rad sa baterije do 10 sati
Veliki displej u boji
Težina: cca. 6,8kg

Ostali mereni parametri:
C°, pritisak, dif. pritisak

Računate vrednosti:
CO2, Brzina strujanja, višak vazduha, gubitci, efikasnost sagorevanja

MRU NOVAcompact Data Sheet

www.mru-instruments.com

Proizvodač: MRU