Instrument za merenje emisionih gasova MRU NOVA plus

Merenje izduvnih gasova – sagorevanja O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CO (NDIR), CO2 (NDIR), CxHy (NDIR)
Merenje čađavosti (dimni broj)
Sistem za hlađenje i pripremu uazorkovanog gasa
Rad sa baterije do 30 sati
Daljinski upravljač sa velikim displejom u boji
Težina: cca. 7,4kg

Ostali mereni parametri:
C°, pritisak, dif. pritisak

Računate vrednosti:
Brzina strujanja, višak vazduha, gubitci, efikasnost sagorevanja

MRU NOVA plus Brošura SRB

www.mru-instruments.com

Proizvodač: MRU